Hållbara priser
Billiga fraktalternativ
Effektivt sortiment
Ursäkta tillgängligheten. Vi flyttar vårt lager och är snart tillbaka som vanligt. 

Villkor

Allmänna Köp- och leveransvillkor

Definitioner
I de allmänna köp- och leveransvillkoren skall nedan angivna termer ha följande betydelse:
Med Bolaget avses Medea AB med organisationsnummer 559251-7337.
Med Kunden avses den kund som köper Bolagets varor.
Med Varor avses de marknadsförda varor som skall levereras av Bolaget till Kunden.
Med Leveransdag avses den dag som överenskommits mellan Bolaget och Kunden att leverans av Varor skall ske till Kunden.
Med Köpeskilling avses den ersättning som Kunden enligt överenskommelse skall utge till Bolaget vid köp av Varor.

1         Tillämplighet

1.1             Leveransbestämmelser

Dessa leveransbestämmelser gäller för Bolagets försäljning av varor tillverkade eller i övrigt tillhandahållna av Bolaget, om annat inte särskilt överenskommits skriftligt mellan kunden och Bolaget, såsom i kundunika avtal, upphandlingar och liknande avtal som frångår sedvanlig försäljning via Bolagets hemsida, www.medea.se.

1.2             Ändringar i leveransbestämmelser

Bolaget äger när som helst rätt att ändra dessa allmänna leveransbestämmelser. Sådan ändring träder i kraft två (2) veckor efter det att Bolaget till Kunden avsänt meddelande om de ändrade bestämmelserna eller på annat sätt informerat Kunden om de ändrade bestämmelserna, genom exempelvis utskick av informationsmail.

2         Beställning

2.1              Bekräftelse av orderläggning

Beställning av Bolagets produkter sker via www.medea.se. För att en beställning skall vara bindande för Bolaget, måste beställningen skriftligen bekräftas av Bolaget före genomförd leverans. Detta innebär bland annat att om produkt i Bolagets sortiment utgått eller av annan anledning inte finns att tillgå med iakttagande av rimliga ansträngningar, är Bolaget ej skyldig att tillhandahålla sådan produkt oaktat att kunden beställt densamma enligt ovan.

2.2              Företagskonto

Vid orderläggning på ett konto registrerat som företag är i alla avseenden det registrerade företaget att ses som avtalsbunden juridisk part.

2.3              Avvikande beställning

Bolaget förbehåller rätten att utan begränsning neka eller annullera en beställning eller delar av den, om den avviker från vad Bolaget har erbjudit i sin webbutik, i vår marknadsföring eller på annat sätt inte överensstämmer med det erbjudande som vi har givit. Till exempel begränsningar i antal per kund och/eller köp.

2.4              Inköp och försäljning av Varorna

Kunden köper varorna för att sälja eller bruka dessa i eget namn och för egen räkning. 

3         Leverans och frakt

3.1 Leverans och leveransförsäkring
Företaget ordnar, på begäran, leverans inklusive leveransförsäkring för kundens räkning och väljer en lämplig leveransmetod för ändamålet. Om företaget ordnar leverans ska kunden ersätta företaget för eventuella kostnader i samband med leveransen, om inte annat anges.
Om inget annat har avtalats skriftligen, gäller leveransvillkoret Delivered Duty Paid (DDP).
Företaget erbjuder fri frakt baserat på varukorgens totala värde, om inget annat avtalats. Vänligen notera att exakt belopp för fri frakt kan variera beroende på storleken på din varukorg. För beställningsvaror (produkter markerade som beställningsvaror) med längre leveranstider tas en extra fraktavgift ut. Denna fraktavgift varierar från produkt till produkt och baseras på faktorer som vikt, avstånd, dimensioner, med mera.
Via www.medea.se har kunder möjlighet att dela upp sin beställning för att få lagervaror levererade snabbare. Detta är särskilt viktigt när kunder har beställningar som innehåller både beställningsvaror och ordinarie lagervaror. Om en kund önskar dela upp sin beställning för att få lagervaror levererade snabbare, tas en uppdelningsavgift på 150 kr ut, som täcker de ökade frakt- och administrativa kostnaderna för uppdelningen. Denna avgift läggs till på fakturan.
 
3.2 Leveranstid
Leveranstiden bestäms för varje enskild leverans. Beställningar för lagervaror måste göras senast tre (3) arbetsdagar innan önskat leveransdatum. Icke-lagervaror (beställningsvaror) levereras enligt den angivna ledtiden på webbplatsen eller enligt överenskommelse med företagets försäljningsrepresentant. Om inget önskat leveransdatum har angetts, gäller en leveranstid på 1-7 arbetsdagar.
 
3.3 Underrättelse om leveransförsening
Om företaget finner att den avtalade leveranstiden inte kan hållas eller att det är troligt med försening av leveransen, ska företaget omedelbart informera kunden om detta. Om kunden finner att hen inte kommer att kunna ta emot varorna på leveransdagen eller om en försening är trolig, ska kunden omedelbart informera företaget om detta.
3.4 Meddelad leveransförsening
 
Om företaget meddelar kunden om en leveransförsening enligt punkt 3.3, anses inte företaget vara försenat med leveransen. Leveransförsening ger endast de rättigheter till kunden som anges i punkt 3.5.
 
3.5 Förlängd leveranstid
Om det uppstår en leveransförsening på grund av någon befrielsegrund som anges nedan eller på grund av omständigheter som är kundens ansvar, eller om företaget har meddelat enligt punkt 3.3, förlängs leveranstiden med skälig tid.
 
3.6 Hävning av köp
Om leveranstiden enligt punkt 3.2 och 3.5 förlängs med mer än tio (10) dagar och varorna inte har levererats vid slutet av denna tid, har båda parterna rätt att häva köpet genom att skicka ett skriftligt meddelande till den andra parten. Företaget åtar sig att återbetala förskottsbetalat belopp inom 20 bankdagar.
 
3.7 Underlåtenhet att motta varorna
Om kunden inte tar emot varorna vid den överenskomna leveranstiden, anses leveransdagen vara dagen då varorna var tillgängliga för avhämtning hos företaget eller hos postombudet. Kunden är dock skyldig att betala för varorna vid underlåtenhet att ta emot dem. I så fall kommer företaget att ordna lagring av varorna på kundens risk och bekostnad. Om företaget så önskar har de rätt att istället häva köpet.
3.8 Leveransadress
Leveransen sker till den adress som anvisas av kunden. Eventuella merkostnader för leverans som inte mottas enligt orderbekräftelsen kommer att debiteras kunden. Om mottagandet av leveransen missas vid leveransförsöket kommer en avgift på 150 kr att debiteras. Vägrad eller helt förbisedd leverans kommer att debiteras med 150 kr. Leverans till postbox-adresser är inte tillåtna, och leverans sker endast inom Sverige.
 
3.9 Kund hämtar varorna själv
I händelse av att bolaget och kunden avtalat att kunden själv ansvarar för att hämta varorna från bolagets angivna lagerplats, gäller leveransvillkoren Ex Works (EXW). Vid avhämtningen kommer bolaget att överlämna korrekta fraktdokument, såsom fraktsedlar och CMR1. Det är kundens ansvar, eller den person som kunden utser, att kontrollera att de har mottagit rätt artiklar och volym. Om ordern inte hämtas enligt avtalad tid har Medea rätt att debitera en avgift för merkostnader i samband med lagerhållning och eventuell återföring av varorna till lagret.
 
3.10 Tolkning av leveransvillkor
Leveransvillkoren ska tolkas enligt Sveriges Speditörförbunds system för kostnadsfördelning i samband med Incoterms (Combiterms), enligt lydelsen vid avtalets ingående.

3.11 Leverans utan kvittens 
Vid val av leverans utan kvittens ansvarar inte Medea för eventuella problem eller förluster som kan uppstå efter att försändelsen har levererats till den angivna leveransadressen. Kunden kommer att ha uppgett en giltig och lämplig mottagaradress vid beställningstillfället och det är kundens ansvar att se till att detta är korrekt och uppdaterat.
 
Företaget kommer att göra sitt bästa för att se till att leveransen når mottagaren, men vid val av "leverans utan kvittens" är det kundens ansvar att se till att någon finns på plats att ta emot försändelsen vid leverans. Kunden bekräftar att denne accepterar eventuella risker som kan uppstå vid val av leverans utan kvittens och att företaget inte kan hållas ansvarigt för eventuella förluster efter leverans.
Om du av någon anledning inte hämtar ut ditt paket i tid hos ombudet eller i paketboxen, vägrar att acceptera det vid leverans, eller om transportören inte kan nå dig för hemleverans, kommer paketet att skickas tillbaka till Medea AB. Du kommer då att få återbetalning för alla varor förutom de som inte omfattas av ångerrätten.
Vänligen notera att en retur- och administrationsavgift på 150 SEK kommer att debiteras.

4         Beskrivningar

4.1             Uppgifter om Varorna

Alla uppgifter beträffande sammansättning, innehåll, vikt, storlek, hållbarhet, konsistens och andra data i kataloger, cirkulär, annonser, bildmaterial, elektronisk information, prislistor och på förpackningar är - med undantag för fall där lag kräver exakta uppgifter - ungefärliga och lämnas med förbehåll för ändringar. Sådana uppgifter är bindande endast i den mån avtal uttryckligen hänvisar till dem.

5         Pris och betalning

5.1             Priser

På Bolagets hemsida och i dess katalog förekommande priser och avgifter är exklusive mervärdeskatt och andra skatter och pålagor samt även exklusive eventuella frakt- eller portokostnader, vilka utgår enligt Bolagets gällande prislista på leveransdagen.

5.2             Prisjustering

Bolaget förbehåller sig rätten att när som helst innan Leveransdagen justera de angivna priserna i punkt 5.1, under förutsättning att kunden därvid meddelas. Kunden äger då rätt att skriftligen häva köpet.

5.3             Betalningsmetoder

Vid beställning från Bolagets hemsida finns möjlighet till betalning mot faktura, efter kunden godkänts genom särskild kreditprövning i våra affärssystem. Fakturor utfärdas på leveransdagen.

5.4             Slutförsäljning, feltryck m.m

Bolaget reserverar sig för slutförsäljning, feltryck och prisjusteringar där prissättningen är orimligt låg, i dessa fall förbehåller Bolaget sig rätten att korrigera dessa enligt punkt 5.2.

5.5             Dröjsmål med betalning

Betalar inte Kunden i rätt tid har Bolaget rätt att erhålla dröjsmålsavgifter samt ränta enligt lag och i förekommande fall hålla på hela eller delar av leveransen. Är Kunden i dröjsmål med betalning mer än 30 dagar efter det Bolaget uppmanat Kunden att betala förfallet belopp, får Bolaget genom skriftligt meddelande till Kunden häva hela eller delar av avtalet. Häver Bolaget avtalet har Bolaget även rätt till skadestånd.

6         Ägarförbehåll

6.1             Ägande- och nyttjanderätt

Produkterna förblir Bolagets egendom till dess de till fullo betalats. Till dess äganderätten övergått till Kunden, förbinder sig Kunden att väl vårda produkterna och att inte utan Bolagets skriftliga medgivande vidtaga ändringar i dessa. Kunden äger inte rätt att överlåta eller upplåta nyttjanderätt till produkter som omfattas av ägarförbehåll.

7         Ändring, annullering och retur

7.1             Ändring och annullering av beställning

Kunden äger rätt att utan kostnad ändra eller annullera beställning av lagervaror under förutsättning att besked härom kommer Medea tillhanda senast tre (3) vardagar före Leveransdagen.[4] [5]  Vid beställningar utav lagervaror måste eventuell annullering inkomma i direkt anslutning till beställningstillfället.
Vid annullering av order som innehåller produkter som är utanför Bolagets ordinarie sortiment eller om ordervärdet är högre än 30 000 SEK exkl. moms kommer även en hanteringskostnad på 10 % av varuvärdet tas ut.

7.2             Returer

Inga returer från företagskunder accepteras om ej särskild överenskommelse träffats därom, eller om Kunden har en sådan rätt enligt svensk lag. Vid felbeställningar eller ånger debiteras kunden för returfrakt.

För konsumentkunder gäller 14 dagars returrätt vid oöppnad förpackning. Eventuell returfrakt står kunden för.

8         Ändring av Varorna

8.1             Kvalitet, förpackning och märken

Bolaget har rätt att ändra Varornas kvalitet, förpackning och/eller märke till en likvärdig eller bättre produkt. Det är Bolaget som avgör vad som anses vara en likvärdig eller bättre produkt.
Bolaget har rätt att utesluta vissa märken om det föreligger särskilda skäl, till exempel säkerställande av kvalitet eller kvantitet.

9         Reklamation

9.1             Reklamationsanmälan

Kund som önskar reklamera fel i beställd vara ska så snart som möjligt, men senast inom fem (5) dagar från leverans av varan, reklamera genom att skriftligen kontakta Bolagets kundservice enligt kontaktuppgifterna nedan. Vid transportskada skall fel dock påtalas omedelbart till chaufför och noteras på frakthandlingarna.

9.2             Utbyte eller tilläggsleverans

Om Bolaget konstaterat att det är fråga om en felaktig vara, och att felet inte beror på någon omständighet på Kundens sida, ska Bolaget på egen bekostnad avhjälpa felet i Varan, eller ersätta Varan med en ny Vara. Finns inte samma Vara i lager har Bolaget rätt att istället ersätta med likvärdig eller bättre Vara. Bolaget står för returfrakten vid giltiga reklamationer.

9.3             Bolagets ansvar

Bolaget ansvarar ej för fel som orsakas av:
a)      brister i förvaringen eller hanteringen av Varan hos kunden.
b)      normal försämring av Varan.
c)      ändringar i Varan utförda av Kunden.
d)      bristfälliga logistikrutiner hos Kunden[8] . (exempelvis, men ej begränsat till, "först-in-först-ut-principen"). [9] 

10    Ansvar för produktskada

10.1         Produktansvarslagen

Bolaget ansvarar för produktskada enligt produktansvarslagen och enligt punkt 11.

10.2         Produktskada på egendom

Bolaget ansvarar för produktskada på egendom endast om egendomen vid tiden för skadan använts huvudsakligen för enskilt ändamål.

10.3         Ansvar gentemot tredje man

Kunden skall skydda och hålla Bolaget skadeslös från alla krav, anspråk eller rätts­åtgärder som härrör från personskador eller egendomsskador som tredje part lidit och som riktats mot Bolaget och som är framförda av fordrings- eller målsägaren och som härrör sig från fel eller brist i Kundens marknadsföring.

10.4         Underrättelse om krav

Kunden skall underrätta Bolaget skriftligen samtliga krav, anspråk, stämningsansökningar, rättsåtgärder eller andra åtgärder som berör Bolagets Varor eller samarbetet parterna emellan.

11    Immateriella rättigheter

11.1         Användning av immateriella rättigheter

Patent, varumärken, upphovsrätt och andra immateriella rättigheter hänförliga till av Bolaget marknadsförda varor tillhör Bolaget eller annan med vilken Bolaget har distributionsavtal eller avtal om rätt att använda sådana rättigheter. Kunden förvärvar inte någon rätt till sådant patent, varumärke, upphovsrätt eller annan immateriell rättighet hänförlig till Varorna. Kundens rätt till användning av Bolagets eller Bolagets avtalsparters immateriella rättigheter begränsas till en rätt att marknadsföra och försälja Varorna under de varumärken och i de förpackningar och med användande av de upphovsrätter, som anges av Bolaget.

11.2         Restriktioner

Skulle Bolagets avtalsparter ålägga Bolaget ytterligare restriktioner i vad gäller användandet av sådan avtalsparts immateriella rättigheter skall Kunden rätta sig efter detta så snart Bolaget skriftligen meddelat Kunden om sådana restriktioner.

12    Befrielsegrunder

12.1         Force Majeure

Följande omständigheter skall anses utgöra befrielsegrunder om de hindrar avtalets fullgörande och part skall ej vara skyldig att vidtaga åtgärder för att undvika eller övervinna följderna härav:
Krig, pandemi, epidemi, strejk, uppror eller upplopp, mobilisering eller oförutsedda militärinkallelser av motsvarande omfattning, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, export eller importrestriktioner, allmän varuknapphet, knapphet på transportmedel, arbetskonflikt inklusive konflikt på den egna arbetsplatsen, inskränkningar ifråga om drivkraft, eldsvåda, fel i eller försening av leveranser från underleverantörer eller råvaruleverantör, som orsakats av någon av nu angivna befrielsegrunder eller förlust av råvaror under transport till någon av Bolagets anläggningar samt varje annan omständighet varöver part ej kunnat råda; allt under förutsättning att part inte kunde råda över sådan omständighet, samt att omständighetens inverkan på avtalets fullgörande inte kunde förutses vid avtalets ingående.

12.2         Underrättelse

För att part ska ha rätt att göra gällande befrielsegrund enligt ovan ska motpart underrättas om att sådan omständighet inträffat. Underrättelse ska ske utan oskäligt uppehåll efter det att parten insåg eller bort inse att omständighet som kan åberopas som befrielsegrund föreligger.
Sedan befrielsegrund upphört ska motpart underrättas härom samt om möjligt även informeras om när av befrielsegrunden uppskjutna åtgärder kommer att vidtas.

13    Kvotering

13.1         Kvotering av leveranser

Om den totala efterfrågan på Varorna i enlighet med Bolagets totala orderstock överstiger tillgänglig produktionskapacitet eller om transportsvårigheter av icke ringa omfattning eller andra liknande händelser begränsar tillgången på råvaror vid Bolagets produktionsanläggningar skall Bolaget ha rätt att kvotera sina leveranser.

14    Skadestånd

14.1         Ansvarsbegränsning

Såvida inte annat föreskrivs i tvingande lagstiftning, ansvarar Bolaget under inga omständigheter för någon form av personskador, direkta eller indirekta skador eller följdskador, inklusive, men inte begränsat till, skador i form av utebliven vinst, avbrott i affärsverksamheten eller andra affärsmässiga skador eller förluster som orsakats av eller som kan härledas till kundens användning av Varorna.

15    Övriga bestämmelser

15.1         Underlåtenhet att utöva rättigheter

Underlåtenhet att utöva rättigheter enligt vad som avtalats skall inte anses innebära att part avstått från att vid senare tillfälle åberopa sådana rättigheter.

15.2         Underlåtenhet att åberopa avtalsbrott

Underlåtenhet av part att åberopa brott mot avtalet eller att utöva sina rättigheter på grund av sådant avtalsbrott, innebär inte att part avstår från sin rätt att åberopa därefter uppkommande avtalsbrott.

15.3         Rätt att innehålla leverans

Om Kunden blir försatt i konkurs, inleder ackordsförhandling, inställer sina betalningar eller är på sådant obestånd att Köpeskillingen ej kan erläggas, äger Bolaget rätt att innehålla leverans till dess betryggande säkerhet ställts. Bolaget äger häva avtalet, helt eller delvis, om Kunden ej ställer sådan säkerhet.

15.4         Jämkning eller ogiltiga villkor

Om något eller några villkor i dessa allmänna köp- och leveransvillkor skulle jämkas eller eljest befinnas vara ogiltiga, skall övriga villkor i de allmänna köp- och leveransvillkoren fortfarande gälla oförändrade.

16    Tvister

16.1         Tvist i anledning av allmänna köp- och leveransvillkor 

Tvister angående tolkningen eller tillämpningen av dessa allmänna köp- och leveransvillkor och därmed sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras av allmän domstol.

17    Personuppgiftshantering

17.1         Personuppgiftsansvarig

Medea AB, organisationsnummer 559251-7337, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som inhämtas och behandlas av Medea. Medea behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 (GDPR). GDPR är till för att förhindra att din personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Dina personuppgifter får bara behandlas om du har godkänt det eller om det finns stöd i GDPR eller annan lag.

För mer information, se Medeas policy om personuppgifter & integritet på vår hemsida.

18    Copyright

18.1         Upphovsrätt

Allt innehåll på dessa sidor är att betrakta som Medea AB, dotterbolag till Medea AB, eller underleverantörers egendom. Informationen är skyddad genom bland annat. upphovsrätt, marknadsförings- och varumärken. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn samt information om produkter gällande bland annat produktens vikt, bilder, grafik, design, layout och annat innehåll ovillkorligen ej får kopieras eller användas utan skriftligt medgivande från Medea AB.

19    Kontaktinformation

19.1         Medeas kundtjänst

Medea AB
Redaregatan 48
252 36 Helsingborg
Kundtjänst: 010 – 204 1234
E-post: support@medea.se