Hållbara priser
Fri frakt
Effektivt sortiment
010-204 1234

Villkor

Allmänna Köp- och leveransvillkor

Definitioner
I de allmänna köp- och leveransvillkoren skall nedan angivna termer ha följande betydelse:
Med Bolaget avses Medea AB med organisationsnummer 559251-7337.
Med Kunden avses den kund som köper Bolagets varor.
Med Varor avses de marknadsförda varor som skall levereras av Bolaget till Kunden.
Med Leveransdag avses den dag som överenskommits mellan Bolaget och Kunden att leverans av Varor skall ske till Kunden.
Med Köpeskilling avses den ersättning som Kunden enligt överenskommelse skall utge till Bolaget vid köp av Varor.

1         Tillämplighet

1.1             Leveransbestämmelser

Dessa leveransbestämmelser gäller för Bolagets försäljning av varor tillverkade eller i övrigt tillhandahållna av Bolaget, om annat inte särskilt överenskommits skriftligt mellan kunden och Bolaget, såsom i kundunika avtal, upphandlingar och liknande avtal som frångår sedvanlig försäljning via Bolagets hemsida, www.medea.se.

1.2             Ändringar i leveransbestämmelser

Bolaget äger när som helst rätt att ändra dessa allmänna leveransbestämmelser. Sådan ändring träder i kraft två (2) veckor efter det att Bolaget till Kunden avsänt meddelande om de ändrade bestämmelserna eller på annat sätt informerat Kunden om de ändrade bestämmelserna, genom exempelvis utskick av informationsmail.

2         Beställning

2.1              Bekräftelse av orderläggning

Beställning av Bolagets produkter sker via www.medea.se. För att en beställning skall vara bindande för Bolaget, måste beställningen skriftligen bekräftas av Bolaget före genomförd leverans. Detta innebär bland annat att om produkt i Bolagets sortiment utgått eller av annan anledning inte finns att tillgå med iakttagande av rimliga ansträngningar, är Bolaget ej skyldig att tillhandahålla sådan produkt oaktat att kunden beställt densamma enligt ovan.

2.2              Företagskonto

Vid orderläggning på ett konto registrerat som företag är i alla avseenden det registrerade företaget att ses som avtalsbunden juridisk part.

2.3              Avvikande beställning

Bolaget förbehåller rätten att utan begränsning neka eller annullera en beställning eller delar av den, om den avviker från vad Bolaget har erbjudit i sin webbutik, i vår marknadsföring eller på annat sätt inte överensstämmer med det erbjudande som vi har givit. Till exempel begränsningar i antal per kund och/eller köp.

2.4              Inköp och försäljning av Varorna

Kunden köper varorna för att sälja eller bruka dessa i eget namn och för egen räkning. 

3         Leverans och frakt

3.1             Leverans och leveransförsäkring

Bolaget ombesörjer på begäran för kundens räkning leverans inklusive leveransförsäkring och väljer ett för ändamålet lämpligt leveranssätt. Om Bolaget ombesörjer leverans skall Kunden ersätta Bolaget för utgifter i samband med leveransen om inget annat angetts.

Såvida inte annat skriftligen avtalats gäller leveransvillkor Delivered Duty Paid (DDP).
Bolaget levererar med DHL och grön frakt om inget annat överenskommits.

Bolaget tar ut en fraktavgift om 89kr exklusive moms på beställningar understigande totalt 1500kr exklusive moms. För beställningsvaror (produkter markerade som beställningsvaror) med längre ledtider tas en extra fraktavgift ut. Denna fraktavgift varierar från produkt till produkt, och baseras på bl.a. vikt, avstånd, mått m.m.

Via www.medea.se har man som kund möjlighet att dela upp sin order för att få lagervaror levererade snabbare. Detta är särskilt viktigt i de fall kunder har beställningar som innehåller både beställningsvaror, samt ordinarie lagervaror. I det fall kund önskar att dela upp sin order för att få lagervaror levererade snabbare tas en uppdelningsavgift om 150kr ut, som täcker de ökade frakt- och administrativa kostnader som uppdelningen medför. Denna avgift läggs till på fakturan.

3.2             Leveranstid

Leveranstid bestäms för varje enskild leverans. Beställningar måste göras senast tre (3) helgfria vardagar före önskad leveransdag av lagerhållna varor. Ej lagerhållna varor (beställningsvaror) levereras i enlighet med utsatt ledtid på webb eller enligt överenskommelse med bolagets säljare. Om ingen önskad leveranstid har angetts gäller leveranstid med 1-7 vardagar.

3.3             Underrättelse om leveransförsening

Finner Bolaget att avtalad leveranstid inte kan hållas eller framstår dröjsmål med leverans som sannolik, skall Bolaget genast underrätta Kunden om detta. Finner Kunden att han inte kommer att kunna mottaga varorna på Leveransdagen eller framstår dröjsmål som sannolikt skall Kunden genast underrätta Bolaget om detta.

3.4             Meddelad leveransförsening

Har Bolaget meddelat Kunden leveransförsening enligt punkt 3.3 skall Bolaget inte anses vara i dröjsmål med leverans. Leveransförsening i övrigt medför endast den rätt för Kunden som anges i punkt 3.5.

3.5             Förlängd leveranstid

Om leveransförsening uppstår på grund av någon nedan angiven befrielsegrund eller på grund av omständighet som är hänförlig till Kunden eller har Bolaget i övrigt lämnat meddelande enligt punkt 3.3, skall leveranstiden förlängas med skälig tid.

3.6             Hävning av köp

Om leveranstiden i enlighet med punkt 3.2 och 3.5 förlängts med mer än tio (10) dagar och har varorna ej levererats vid utgången av denna tid, äger vardera parten rätt att genom skriftligt meddelande till den andra parten häva köpet. Bolaget åtar sig att återbetala förskottsbetalat belopp inom 20 bankdagar.

3.7             Underlåtenhet att mottaga Varorna

Om Kunden underlåter att mottaga varorna vid överenskommen leveranstidpunkt är leveransdagen den dag då Varorna fanns tillgänglig för avhämtning hos Bolaget eller hos postombudet. Kunden är ändock skyldig att erlägga betalning för Varorna vid underlåtenhet att mottaga dessa. Bolaget skall i sådant fall ombesörja lagring av Varorna på Kundens risk och bekostnad. Bolaget äger, om Bolaget så önskar, i stället rätt att häva köpet.

3.8             Leveransadress

Leverans skall ske till av Kunden anvisad adress.  Merkostnader för leverans som inte mottas enligt orderbekräftelse debiteras dig som kund. Missat mottagande vid leveransförsök debiteras 115 kr. Vägrad eller helt missad leverans debiteras 450 kr.  Leverans sker inte till BOX-adresser. Leverans sker enbart inom Sverige.

3.9             Kund hämtar varorna själv

I det fall Bolaget och Kunden avtalat att Kunden själv ansvarar för avhämtning från Bolagets angivna lagerplats gäller leveransvillkor Ex Works (EXW). Bolaget ska vid avhämtningen överlämna korrekta fraktdokument (ex. fraktsedlar, CMR). Det är upp till Kunden, eller den kunden skickar i sitt ställe, att vidimera att de mottagit rätt artiklar och volym.  Om ordern inte hämtas enligt avtalad tid förbehåller Medea sig rätten att debitera en avgift för merkostnader kopplat till att lagerhålla och eventuellt återföra artiklarna i lager.

3.10         Tolkning av leveransvillkor

Leveransvillkor skall tolkas enligt Sveriges Speditörförbunds system för kostnadsfördelning i anslutning till Incoterms (Combiterms), i dess lydelse den dag då avtal ingicks.

4         Beskrivningar

4.1             Uppgifter om Varorna

Alla uppgifter beträffande sammansättning, innehåll, vikt, storlek, hållbarhet, konsistens och andra data i kataloger, cirkulär, annonser, bildmaterial, elektronisk information, prislistor och på förpackningar är - med undantag för fall där lag kräver exakta uppgifter - ungefärliga och lämnas med förbehåll för ändringar. Sådana uppgifter är bindande endast i den mån avtal uttryckligen hänvisar till dem.

5         Pris och betalning

5.1             Priser

På Bolagets hemsida och i dess katalog förekommande priser och avgifter är exklusive mervärdeskatt och andra skatter och pålagor samt även exklusive eventuella frakt- eller portokostnader, vilka utgår enligt Bolagets gällande prislista på leveransdagen.

5.2             Prisjustering

Bolaget förbehåller sig rätten att när som helst innan Leveransdagen justera de angivna priserna i punkt 5.1, under förutsättning att kunden därvid meddelas. Kunden äger då rätt att skriftligen häva köpet.

5.3             Betalningsmetoder

Vid beställning från Bolagets hemsida finns möjlighet till betalning mot faktura, efter kunden godkänts genom särskild kreditprövning i våra affärssystem. Fakturor utfärdas på leveransdagen.

5.4             Slutförsäljning, feltryck m.m

Bolaget reserverar sig för slutförsäljning, feltryck och prisjusteringar där prissättningen är orimligt låg, i dessa fall förbehåller Bolaget sig rätten att korrigera dessa enligt punkt 5.2.

5.5             Dröjsmål med betalning

Betalar inte Kunden i rätt tid har Bolaget rätt att erhålla dröjsmålsavgifter samt ränta enligt lag och i förekommande fall hålla på hela eller delar av leveransen. Är Kunden i dröjsmål med betalning mer än 30 dagar efter det Bolaget uppmanat Kunden att betala förfallet belopp, får Bolaget genom skriftligt meddelande till Kunden häva hela eller delar av avtalet. Häver Bolaget avtalet har Bolaget även rätt till skadestånd.

6         Ägarförbehåll

6.1             Ägande- och nyttjanderätt

Produkterna förblir Bolagets egendom till dess de till fullo betalats. Till dess äganderätten övergått till Kunden, förbinder sig Kunden att väl vårda produkterna och att inte utan Bolagets skriftliga medgivande vidtaga ändringar i dessa. Kunden äger inte rätt att överlåta eller upplåta nyttjanderätt till produkter som omfattas av ägarförbehåll.

7         Ändring, annullering och retur

7.1             Ändring och annullering av beställning

Kunden äger rätt att utan kostnad ändra eller annullera beställning av lagervaror under förutsättning att besked härom kommer Medea tillhanda senast tre (3) vardagar före Leveransdagen.[4] [5]  Vid beställningar utav lagervaror måste eventuell annullering inkomma i direkt anslutning till beställningstillfället.
Vid annullering av order som innehåller produkter som är utanför Bolagets ordinarie sortiment eller om ordervärdet är högre än 30 000 SEK exkl. moms kommer även en hanteringskostnad på 10 % av varuvärdet tas ut.

7.2             Returer

Inga returer accepteras om ej särskild överenskommelse träffats därom, eller om Kunden har en sådan rätt enligt svensk lag. Vid felbeställningar eller ånger debiteras kunden för returfrakt.

8         Ändring av Varorna

8.1             Kvalitet, förpackning och märken

Bolaget har rätt att ändra Varornas kvalitet, förpackning och/eller märke till en likvärdig eller bättre produkt. Det är Bolaget som avgör vad som anses vara en likvärdig eller bättre produkt.
Bolaget har rätt att utesluta vissa märken om det föreligger särskilda skäl, till exempel säkerställande av kvalitet eller kvantitet.

9         Reklamation

9.1             Reklamationsanmälan

Kund som önskar reklamera fel i beställd vara ska så snart som möjligt, men senast inom fem (5) dagar från leverans av varan, reklamera genom att skriftligen kontakta Bolagets kundservice enligt kontaktuppgifterna nedan. Vid transportskada skall fel dock påtalas omedelbart till chaufför och noteras på frakthandlingarna.

9.2             Utbyte eller tilläggsleverans

Om Bolaget konstaterat att det är fråga om en felaktig vara, och att felet inte beror på någon omständighet på Kundens sida, ska Bolaget på egen bekostnad avhjälpa felet i Varan, eller ersätta Varan med en ny Vara. Finns inte samma Vara i lager har Bolaget rätt att istället ersätta med likvärdig eller bättre Vara. Bolaget står för returfrakten vid giltiga reklamationer.

9.3             Bolagets ansvar

Bolaget ansvarar ej för fel som orsakas av:
a)      brister i förvaringen eller hanteringen av Varan hos kunden.
b)      normal försämring av Varan.
c)      ändringar i Varan utförda av Kunden.
d)      bristfälliga logistikrutiner hos Kunden[8] . (exempelvis, men ej begränsat till, "först-in-först-ut-principen"). [9] 

10    Ansvar för produktskada

10.1         Produktansvarslagen

Bolaget ansvarar för produktskada enligt produktansvarslagen och enligt punkt 11.

10.2         Produktskada på egendom

Bolaget ansvarar för produktskada på egendom endast om egendomen vid tiden för skadan använts huvudsakligen för enskilt ändamål.

10.3         Ansvar gentemot tredje man

Kunden skall skydda och hålla Bolaget skadeslös från alla krav, anspråk eller rätts­åtgärder som härrör från personskador eller egendomsskador som tredje part lidit och som riktats mot Bolaget och som är framförda av fordrings- eller målsägaren och som härrör sig från fel eller brist i Kundens marknadsföring.

10.4         Underrättelse om krav

Kunden skall underrätta Bolaget skriftligen samtliga krav, anspråk, stämningsansökningar, rättsåtgärder eller andra åtgärder som berör Bolagets Varor eller samarbetet parterna emellan.

11    Immateriella rättigheter

11.1         Användning av immateriella rättigheter

Patent, varumärken, upphovsrätt och andra immateriella rättigheter hänförliga till av Bolaget marknadsförda varor tillhör Bolaget eller annan med vilken Bolaget har distributionsavtal eller avtal om rätt att använda sådana rättigheter. Kunden förvärvar inte någon rätt till sådant patent, varumärke, upphovsrätt eller annan immateriell rättighet hänförlig till Varorna. Kundens rätt till användning av Bolagets eller Bolagets avtalsparters immateriella rättigheter begränsas till en rätt att marknadsföra och försälja Varorna under de varumärken och i de förpackningar och med användande av de upphovsrätter, som anges av Bolaget.

11.2         Restriktioner

Skulle Bolagets avtalsparter ålägga Bolaget ytterligare restriktioner i vad gäller användandet av sådan avtalsparts immateriella rättigheter skall Kunden rätta sig efter detta så snart Bolaget skriftligen meddelat Kunden om sådana restriktioner.

12    Befrielsegrunder

12.1         Force Majeure

Följande omständigheter skall anses utgöra befrielsegrunder om de hindrar avtalets fullgörande och part skall ej vara skyldig att vidtaga åtgärder för att undvika eller övervinna följderna härav:
Krig, pandemi, epidemi, strejk, uppror eller upplopp, mobilisering eller oförutsedda militärinkallelser av motsvarande omfattning, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, export eller importrestriktioner, allmän varuknapphet, knapphet på transportmedel, arbetskonflikt inklusive konflikt på den egna arbetsplatsen, inskränkningar ifråga om drivkraft, eldsvåda, fel i eller försening av leveranser från underleverantörer eller råvaruleverantör, som orsakats av någon av nu angivna befrielsegrunder eller förlust av råvaror under transport till någon av Bolagets anläggningar samt varje annan omständighet varöver part ej kunnat råda; allt under förutsättning att part inte kunde råda över sådan omständighet, samt att omständighetens inverkan på avtalets fullgörande inte kunde förutses vid avtalets ingående.

12.2         Underrättelse

För att part ska ha rätt att göra gällande befrielsegrund enligt ovan ska motpart underrättas om att sådan omständighet inträffat. Underrättelse ska ske utan oskäligt uppehåll efter det att parten insåg eller bort inse att omständighet som kan åberopas som befrielsegrund föreligger.
Sedan befrielsegrund upphört ska motpart underrättas härom samt om möjligt även informeras om när av befrielsegrunden uppskjutna åtgärder kommer att vidtas.

13    Kvotering

13.1         Kvotering av leveranser

Om den totala efterfrågan på Varorna i enlighet med Bolagets totala orderstock överstiger tillgänglig produktionskapacitet eller om transportsvårigheter av icke ringa omfattning eller andra liknande händelser begränsar tillgången på råvaror vid Bolagets produktionsanläggningar skall Bolaget ha rätt att kvotera sina leveranser.

14    Skadestånd

14.1         Ansvarsbegränsning

Såvida inte annat föreskrivs i tvingande lagstiftning, ansvarar Bolaget under inga omständigheter för någon form av personskador, direkta eller indirekta skador eller följdskador, inklusive, men inte begränsat till, skador i form av utebliven vinst, avbrott i affärsverksamheten eller andra affärsmässiga skador eller förluster som orsakats av eller som kan härledas till kundens användning av Varorna.

15    Övriga bestämmelser

15.1         Underlåtenhet att utöva rättigheter

Underlåtenhet att utöva rättigheter enligt vad som avtalats skall inte anses innebära att part avstått från att vid senare tillfälle åberopa sådana rättigheter.

15.2         Underlåtenhet att åberopa avtalsbrott

Underlåtenhet av part att åberopa brott mot avtalet eller att utöva sina rättigheter på grund av sådant avtalsbrott, innebär inte att part avstår från sin rätt att åberopa därefter uppkommande avtalsbrott.

15.3         Rätt att innehålla leverans

Om Kunden blir försatt i konkurs, inleder ackordsförhandling, inställer sina betalningar eller är på sådant obestånd att Köpeskillingen ej kan erläggas, äger Bolaget rätt att innehålla leverans till dess betryggande säkerhet ställts. Bolaget äger häva avtalet, helt eller delvis, om Kunden ej ställer sådan säkerhet.

15.4         Jämkning eller ogiltiga villkor

Om något eller några villkor i dessa allmänna köp- och leveransvillkor skulle jämkas eller eljest befinnas vara ogiltiga, skall övriga villkor i de allmänna köp- och leveransvillkoren fortfarande gälla oförändrade.

16    Tvister

16.1         Tvist i anledning av allmänna köp- och leveransvillkor 

Tvister angående tolkningen eller tillämpningen av dessa allmänna köp- och leveransvillkor och därmed sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras av allmän domstol.

17    Personuppgiftshantering

17.1         Personuppgiftsansvarig

Medea AB, organisationsnummer 559251-7337, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som inhämtas och behandlas av Medea. Medea behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 (GDPR). GDPR är till för att förhindra att din personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Dina personuppgifter får bara behandlas om du har godkänt det eller om det finns stöd i GDPR eller annan lag.

För mer information, se Medeas policy om personuppgifter & integritet på vår hemsida.

18    Copyright

18.1         Upphovsrätt

Allt innehåll på dessa sidor är att betrakta som Medea AB, dotterbolag till Medea AB, eller underleverantörers egendom. Informationen är skyddad genom bland annat. upphovsrätt, marknadsförings- och varumärken. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn samt information om produkter gällande bland annat produktens vikt, bilder, grafik, design, layout och annat innehåll ovillkorligen ej får kopieras eller användas utan skriftligt medgivande från Medea AB.

19    Kontaktinformation

19.1         Medeas kundtjänst

Medea AB
Redaregatan 48
252 36 Helsingborg
Kundtjänst: 010 – 204 1234
E-post: info@medea.se