Hållbara priser
Billiga fraktalternativ
Effektivt sortiment

Kvalitets/Miljöpolicy 2022/2023

Här kan ni ta del av vår gällande kvalitets/miljöpolicy.
Dessa är utformade i enlighet med kraven i ISO9001/ISO14001 och i denna tacklar vi bland annat våra
betydande miljöfaktorer och hur vi arbetar med dessa frågor.

Kvalitet:
Medea arbetar med att säkra tillgång på kritiska produkter och tjänster inom vårdsektorn, och en mängd andra branscher. Vi strävar efter hög tillgänglighet och mätbar leveranssäkerhet, och arbetar aktivt med god service och kommunikation för att underlätta för våra kunder i deras arbete. Vi värderar korta leveranstider, ett brett sortiment och en ständig och tydlig kunddialog högst. Vi utvärderar löpande vår kundnöjdhet, och mäter årligen NKI. Med denna information arbetar vi mot ständiga förbättringar. Medea strävar efter att alltid kunna säkerställa önskade produkter eller tjänster, trots eventuellt besvärande omständigheter från omvärlden. Alla våra produkter skall vara CE-märkta och följa gällande förordningar, och vi väljer våra betydande leverantörer med största möjliga omsorg. Medea har ett ledningssystem som beskriver vårt arbetssätt, och hur vi engagerar oss i våra olika processer för att uppnå kvalitativa leveranser. Vi arbetar aktivt för att möta våra kunders behov och strävar ständigt mot att överträffa deras förväntningar i alla lägen. Vi bedriver vår verksamhet i enlighet med våra intressenters krav, och i enlighet med gällande lagar och regler. Våra anställda förväntas aktivt bidra med sina kunskaper och engagemang för att förbättra verksamheten. Personalen skall få relevant utbildning samt tydliga policys, riktlinjer, instruktioner och övriga verktyg för att på bästa sätt kunna utföra sitt arbete och möta Medeas intressenters behov.

Miljö:
Vårt samhälle har via ökad konsumtion bidragit till ett förändrat och försämrat klimat, främst genom användandet av fossila bränslen vid transporter och överkonsumtion av material. Vi skall därför ständigt arbeta med att förbättra vår miljöprestanda och förebygga föroreningar för att kunna uppnå en miljömässigt hållbar verksamhet. Vi skall uppfylla relevanta krav och lagstiftning, samt övriga krav som ställs på oss ifrån våra intressenter, samt vara ett föredöme i miljöarbetet genom att minska vår verksamhets negativa miljöpåverkan. En av våra största utmaningar där vi ser betydande miljöpåverkan, är vårt omfattande logistikarbete. Inrikestransport i Sverige står idag för en tredjedel av landets totala utsläpp av växthusgaser. En annan betydande miljöaspekt är valet utav våra leverantörer, därför väljs de betydande leverantörerna med stor omsorg. Därför är huvudfokuset i vår miljöpolicy på hur vi praktiskt skall arbeta för att minska vår miljöpåverkan och hålla den under kontrollerade förhållanden:

 • Vi skall alltid ha miljön i åtanke i vårt dagliga arbete och sträva efter förbättrad hållbarhet.
 • Vi skall, när tillfälle ges, uppmuntra och påverka våra kunder och intressenter att tänka på miljön i
  deras dagliga arbete.
 • Vi skall vid leverantörsutvärdering utesluta speditörer som ej erhåller ISO 14001
 • Vi skall arbeta med digitala medel för fakturering, kundkontakt och i övrigt digitalisera områden som
  annars kan kräva pappersresurser.
 • Anställda som erhåller tjänstebil/förmånsbil skall vara av typen el-hybrid/elbil.
  Miljöpolicyn skall vara tillgänglig för allmänheten via vår hemsida.
 • Vi skall aktivt främja leverantörer med ett dokumenterat miljöarbete och kravställa mot
  verksamhetskritiska leverantörer.
 • Vi skall aktivt engagera oss i miljöinnovation.