Hållbara priser
Billiga fraktalternativ
Effektivt sortiment
Ursäkta tillgängligheten. Vi flyttar vårt lager och är snart tillbaka som vanligt. 

INTEGRITETSPOLICY För MEDEA

1.                   GRUNDINFORMATION
1.1                Detta dokument (”Personuppgiftspolicy”) utgör en policy rörande insamling, användning och behandling av personuppgifter som utförs av Medea AB, organisationsnummer 559251–7337, med adress Redaregatan 48, 252 63 Helsingborg, Sverige (”Medea”, “vi” eller “oss”). Medea, är personuppgiftsansvariga för den personuppgiftsbehandling som vi utför i enlighet med denna Personuppgiftspolicy.

1.2                Denna Personuppgiftspolicy är tillämplig när (i) du besöker vår webbplats (”Webbplatsen”), (ii) du är i kontakt med oss som potentiell kund eller annars kommunicerar med oss (iii) du är kontaktperson hos en av våra företagskunder och beställer via vår webbshop (”Webbshoppen”) eller beställer de tjänster vi tillhandahåller (”Tjänsterna”), eller (iv) när du är en kontaktperson hos någon av våra leverantörer.

1.3                Alla definitioner i denna Personuppgiftspolicy ska tolkas i enlighet med gällande dataskyddslagar vilket hänvisar till Dataskyddsförordningen (GDPR) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och Dataskyddsdirektivet 2002/58/EG om behandling av personuppgifter och integritetsskydd inom sektorn för elektronisk kommunikation samt nationella implementeringar och övrig relaterad nationell lagstiftning.


2.                   VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI OCH VARFÖR?
2.1                När du besöker Webbplatsen

2.1.1            Personuppgifter

Personuppgifter som vi behandlar är (i) information om ditt besök på Webbplatsen genom s.k. cookies (mer information finner du i vår Cookiepolicy på www.medea.se; samt (ii) tekniska data, vilket kan inkludera den URL genom vilket du får åtkomst till Webbplatsen, din IP-adress, unik enhets - ID, information om nätverks- och datorprestanda, typ av webbläsare, samt information om identifiering av operativsystem.

2.1.2            När du besöker vår Webbplats kan du hänvisas till andra hemsidor där deras insamlande av personuppgifter ligger utanför vår kontroll. Personuppgiftspolicyn på dessa hemsidor kommer att styra hanteringen av informationen som inhämtas från dig.

2.1.3            Syften

Syften med behandlingen är att (i) säkerställa teknisk funktionalitet, (ii) upprätta statistik och utvärdera Webbplatsen, (iii) förstå hur våra besökare använder Webbplatsen för att förbättra Webbplatsen, samt (iv) identifiera vilka företag som besöker vår webbplats i syfte att identifiera potentiella kunder och visa relevant marknadsföring för dig.på www.medea.se

2.1.4            Rättslig grund

Behandlingen av personuppgifter för de syften som beskrivs ovan baserar vi på den rättsliga grunden berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att kunna tillhandahålla en säker och användarvänlig Webbplats med ett innehåll som är relevant för besökaren. Vi har också ett berättigat intresse av att kunna förstå och analysera våra besök på Webbplatsen för att finna potentiella kunder och förbättra våra marknadsföringsinsatser.

2.1.5            Lagringstid

Personuppgifterna lagras under så lång tid som det är nödvändigt för att uppnå syftena med behandlingen, dock max 12 månader. Läs mer om hur länge vi lagrar cookies i vår Cookiepolicy på www.medea.se.

2.2                När du är i kontakt med oss som potentiell kund eller annars kommunicerar med oss

2.2.1            Personuppgifter

Personuppgifter som vi behandlar är (i) namn, (ii) kontaktuppgifter, till exempel, e-postadress och telefonnummer, (iii) företag, (iv) roll/titel, (v) information om din fråga, synpunkt, eller ärende, samt (v) övriga uppgifter som du själv lämnar till oss i samband med dina kontakter med oss. Några utav 2.2.1Upsales, närmare bestämt (iii) företagsuppgifter, (iv) roll/titel om tillgängligt, och e-postadress samt telefonnummer.

2.2.2            Syften

Syften med behandlingen är att (i) besvara din fråga, (ii) omhänderta din synpunkt, eller (iii) hantera ditt ärende. Vi använder också uppgifterna ovan i marknadsföringsändamål i syfte att uppmärksamma dig på produkter, tjänster och kampanjer hos oss som vi tror att du är intresserad av.

2.2.3            Rättslig grund

Behandlingen av personuppgifter för de syften som beskrivs ovan baserar vi på den rättsliga grunden berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för vårt och ditt berättigade intresse av att kunna hantera din fråga, synpunkt eller ärende, samt vårt kommersiella intresse av att nå ut med marknadsföring och kunna bygga affärsrelationer med potentiella kunder, samt främja vår försäljning.

2.2.4            Lagringstid

Vi eftersträvar lagringsminimering och lagrar därav aldrig personuppgifterna längre än nödvändigt. Personuppgifter du lämnar i samband med en fråga, synpunkt eller ärende  lagras under så lång tid som vi hanterar det aktuella ärendet samt en tid därefter för att kunna följa upp vår kontakt med dig vilket som regel är högst 12 månader.  
Du har också rätt att när som helst motsätta dig att vi använder dina personuppgifter för direktmarknadsföring. Information om rätten till motsättning av behandling samt radering inkluderas lättillgängligt i varje e-postutskick.

2.3                När du är  öretagskund och beställer produkter via Webbshoppen eller beställer våra Tjänster

2.3.1            Personuppgifter

Personuppgifter som vi behandlar är (i) namn, (ii) kontaktuppgifter, till exempel, e-postadress och telefonnummer, (iii) företag, (iv) roll/titel, (v) användarnamn, (vi) lösenord, (vii) företagets betalningsuppgifter, samt (viii) uppgifter om din beställning.

2.3.2            Syften

Syften med behandlingen är att (i) fullgöra och administrera din beställning under avtalet med det företag du representerar, (ii) erhålla betalning för din beställning, (iii) leverera din beställning, samt (iv) kunna uppfölja ärenden kopplat till din beställning.

2.3.3            Rättslig grund

Behandlingen av personuppgifter för de syften som beskrivs ovan baseras på den rättsliga grunden berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att fullgöra våra förpliktelser i det avtal vi ingår med våra företagskunder, administration, betalning, samt leverans av din beställning.

2.3.4            Lagringstid

Personuppgifterna lagras under så lång tid som det är nödvändigt för att uppnå syftena med behandlingen, inklusive att kunna hantera din beställning och uppföljningsärenden såsom returhantering och för att kunna föra bokföring.

2.4                När du är en kontaktperson hos någon av våra leverantörer

2.4.1            Personuppgifter

Personuppgifter som vi behandlar är (i) namn, (ii) kontaktuppgifter, till exempel, e-postadress och telefonnummer, (iii) företag, (iv) roll/titel, samt (iiv) annan information som vi behandlar för att uppnå syftena nedan, exempelvis uppgifter dokumentation i avtal med det företag du representerar.

2.4.2            Syften

Syften med behandlingen är att (i) fullgöra förpliktelser under avtalet med det företag du representerar, och (ii), administrera och förhandla eller genomföra annat samarbete i anslutning till avtalet.

2.4.3            Rättslig grund

Behandlingen av personuppgifter för de syften som beskrivs ovan baseras på den rättsliga grunden berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att kunna fullgöra förpliktelser under avtal med våra leverantörer, administrera, förhandla eller genomföra annat samarbete i anledning av dessa avtal samt, hantera eventuella önskemål från våra leverantörer.

2.4.4            Lagringstid

Personuppgifterna lagras under så lång tid som det är nödvändigt för att uppnå syftena med behandlingen, vilket beror på ändamålet med den specifika behandlingen.

2.5                För analys och att förbättra våra produkter och tjänster

2.5.1            Personuppgifter

Personuppgifter som vi behandlar är (i) namn, (ii) kontaktuppgifter, t.ex., e-postadress och telefonnummer, (iii) företag, samt (iv) uppgifter om din beställning.

2.5.2            Syften

Syftet med behandlingen är att analysera din beställning och föra statistik över köpmönster samt ta fram underlag för att kunna förbättra och utveckla våra befintliga och nya produkter och tjänster.

2.5.3            Rättslig grund

Behandlingen av personuppgifterna för det syften som beskrivs ovan baserar vi på den rättsliga grunden berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för vårt kommersiella intresse att kunna utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system för att vi ska bli bättre, mer resurseffektiva och säkra. Konsekvensen vid utebliven behandling blir att vi inte kan utveckla nya produkter och tjänster som tillgodoser dina önskemål.

2.5.4            Lagringstid

Personuppgifterna lagras under så lång tid som det är nödvändigt för att uppnå syftena med behandlingen, dock eftersträvar vi lagringsminimering och lagrar därav aldrig personuppgifterna längre än nödvändigt. Personuppgifterna lagras som mest under 12 månader.

2.6                För att fullgöra en lagstadgad förpliktelse eller för att utöva, etablera eller försvara våra lagstadgade rättigheter

2.6.1            Utöver vad som beskrivs ovan behandlar vi i vissa fall dina personuppgifter när vi är skyldiga enligt lag, t.ex. på grund av vår bokföringsskyldighet eller vid begäran från myndighet (så som husrannsakan, domstolsbeslut, stämning eller liknande), eller när det är nödvändigt för att upptäcka, förhindra och adressera bedrägeri och annan kriminell aktivitet, för att skydda oss själva, dig och andra användare, inklusive som en del i en undersökning om vi är i god tro att så krävs enligt tillämplig lag. Den rättsliga grunden för behandlingen är nödvändig för fullgörande av en rättslig skyldighet. Vi lagrar då uppgifterna så länge vi är skyldiga att lagra dem.

2.6.2            Vi kan också komma att behandla dina personuppgifter för att fastställa, göra gällande eller försvara våra rättsliga anspråk. Den rättsliga grunden är i dessa fall vårt berättigade intresse av att fastställa, göra gällande eller försvara våra rättsliga anspråk. I dessa fall lagrar vi uppgifterna så lång tid som det är nödvändigt för att uppnå syftet med behandlingen.


3.                   Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?
Utöver de personuppgifter som du själv lämnar till oss, hämtar vi dina personuppgifter från följande källor:

(i)           personuppgifter som tillhandahålls av leverantörer och andra samarbetspartners; samt

(ii)         vid besök av Webbplatsen, personuppgifter via din IT-utrustning, t.ex. din dator eller smartphone.


4.                   Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?
4.1                Dina personuppgifter kan komma att delas med:

(i)           revisorer, rådgivare, juridiska ombud och liknande företrädare;

(ii)         personuppgiftsbiträden, t.ex. leverantörer av IT-system, betalningssystem, webbplats, systemförvaltning och support av IT-infrastruktur; samt

(iii)        andra mottagare när det följer av lagkrav, annan författning eller myndighetsbeslut.

4.2                Våra mottagare listade nedan ligger utanför EU/EES och vi tillämpar därför relevanta skyddsåtgärder för dataöverföringarna till dessa mottagare som specificeras i tabellen nedan. Du kan få ytterligare information om överföringen genom att kontakta oss enligt punkten 6.1.

Personuppgiftsbiträde, företagsplattform
Indien och USA
Informationen hanteras på europeiska servrar


5.                   Dina rättigheter
5.1                Du har rätt att när som helst motsätta dig behandlingen av dina personuppgifter avseende direktmarknadsföring som beskrivs i punkt 2.4 ovan.

5.2                Du har rätt att begära tillgång till och ytterligare information om behandlingen av dina personuppgifter, eller begära att vi korrigerar, rättar, kompletterar, raderar eller begränsar behandlingen av dina personuppgifter.

5.3                När behandlingen är baserad på den legala grunden avtal, som beskrivs punkterna i 2.3-Fel! Hittar inte referenskälla., har du rätt till dataportabilitet. Dataportabilitet innebär att du kan få de personuppgifter du har lämnat till oss, i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra sådana personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.


6.                   KONTAKTINFORMATION
6.1                För att utöva dina rättigheter eller om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på följande adress: info@medea.se. Vänligen ange ditt fullständiga namn, samt ange ”GDPR” i ämnesraden. Observera att du kan komma att behöva verifiera din identitet innan din begäran kan behandlas.

6.2                Du har alltid möjligheten att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten (Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) i Sverige eller din lokala integritetsskyddsmyndighet) om du anser att dina personuppgifter som behandlas av oss behandlas i strid med dataskyddslagstiftningen.


7.                   Meddelande om ändringar
7.1                Om ägandet av vår verksamhet förändras, kan vi komma att överföra din information till de nya ägarna så att de kan fortsätta tillhandahålla Tjänsterna. De nya ägarna ska fortsatt iaktta de åtaganden vi lämnat i denna personuppgiftspolicy.

7.2                Om vi gör ändringar i denna personuppgiftspolicy som berör dig kommer vi att meddela dig genom ett e-postutskick förutsatt att vi har din mailadress. Senaste versionen kommer alltid att ligga publicerad på vår webbsida. Eventuella korrigeringar på grund av språkfel eller liknande kommer inte att kommuniceras.