Hållbara priser
Alltid fri frakt över 995:-
Effektivt sortiment
010-204 1234

Produktmärkningar

Vi har satt ihop en guide för produktmärkningar.
sv-SE
 
EN 1149-3
Standard som visar att skyddskläderna är fullt testade på sin förmåga att avleda elektristatiska laddningar till luften och inte igenom användarens kläder
EN14605 TYPE 4
Standard som visar att skyddskläder är stänktäta mot kemikalier i anslutningar mellan de olika delarna av beklädnaden
EN14126
Standard som utvärderar plaggets egenskaper för att både skydda bäraren och andra från smittspridning då bäraren tagit av sig det kontaminerade skyddet
Riskkategori III
Produkt omfattar uteslutande risker som kan leda till mycket allvarliga följder, såsom dödsfall eller bestående hälsoskada
Klass I
Lägst riskpotential
EN ISO 374
Standard som visar att handskarna skyddar användaren mot både kemikalier och mikroorganismer. Standarden består av fem delar
EN ISO 374-1
Definierar kraven och anger märkning för handskar som testats enligt de olika delarna i EN 374. Skyddshandskens skydd på kemikalier och mikroorganismer
EN ISO 374-2
Mäkningen anger testmetoder och krav för utvärdering av hålförekomst i handskar som märks med EN 374. Urvalsmetoden för prover definieras av ISO 2859
EN ISO 374-3
Upphävd. Ersätts av 16523-1:2015
EN ISO 374-4
Märkningen visar handskens motstånd mot degradation av kemikalier
EN ISO 374-5
Märkningen visar handskens skydd mot virus, bakterier och svamp/mögel.
Regulation (EU) 2017/745
Märkningen verifierar medicintekniska produkter som utformats och tillverkats för att bäras eller hållas av en person till skydd mot en eller flera risker för hälsa eller säkerhet
Klass IIa
Låg till måttlig riskpotential
EN 455(1-4)
Märkningen verifierar provningsmetoder av engångshandskar
EN 556
Krav för medicintekniska produkter steriliserade i sluten förpackning
Regulation (EU) 2016/425
Märkningen verifierar utrustning som utformats och tillverkats för att bäras eller hållas av en person till skydd mot en eller flera risker för hälsa eller säkerhet
EN 388
Märkningen verifierar att handsken ger skydd mot mekaniska risker såsom nötning, friktion, stick samt skär
MDD 93/42
Rådets direktiv 93/42/EEG av den 14 juni 1993 om medicintekniska produkter
EO Steriliserad 
 
EN 14561
Märkningen verifierar kvantitativt carriertest för utvärdering av den baktericida effekten av kemiska desinfektionsmedel för instrument inom hälso och sjukvården
EN 14348
Märkningen verifierar kvantitativt suspensionstest för utvärdering av den mykobaktericida effekten av kemiska desinfektionsmedel för instrument inom hälso och sjukvården
EN 14476
Märkningen visar på att handdesinfektionen är effektiv mot virus
H1N1-Godkänd
 
EN1276
Upphävd. Ersätts av SS-EN 1276:2009
EN12054
Mäkningen visar provningsmetod för baktericid aktivitet av kemiska desinfektionsmedel
EN 1500
Upphävd. Ersätts av SS-EN 1500:2013
EN ISO 374
Märkningen visar handskens skydd mot kemikalier och mikroorganismer
ISO 11137-1
Märkningen verifierar rutinkontroll av steriliseringsprocesser för medicintekniska produkter
SS-EN 149+A1:2009
Standard verifierar kontroll av filtrering av halvmasker mot partiklar
EN166
Märkningen beskriver de allmänna kraven för personliga ögonskydd
89/686/EEC
Upphävd. Ersätts av 2016/425
EN 1149-1
Upphävd. Ersätts av SS-EN 1149-1:2006
E-2967-15
Märkningen visar förmågan hos förfuktade rengöringsdukar att ta bort och överföra bakteriell kontaminering på hårda, icke-porösa miljöytor.
EN16615
Kemiska desinfektionsmedel och antiseptiska medel - Kvantitativ provning för utvärdering av baktericid och jästicid aktivitet vid mekanisk bearbetning av icke-porösa ytor med fuktad torkduk inom hälso- och sjukvården
EN 1149-5
Märkningen visar att produkten ger bäraren elektrostatiskt skydd och minskad risk för gnistbildning
MDR Class I 
 
ASTM F1671
Upphävd. Ersätts av ASTM F1671/F1671M-22
10/2011/EU
EU-förordning av plastprodukter som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel
Type B 
 
SS EN3:1997
Krav för handbrandsläckare 
ISO 50001
Certifiering av energiledningssystem
ISO 45001
Ledningssystem för arbetsmiljö
ECARF
Allergivänliga produkter
EN 1499
Upphävd. Ersätts av SS-EN 1499:2013
EN1621-1
Märkningen visar provningsmetoder av skyddskläder mot mekaniska stötar för motorcyklister
EN 12791
Märkningen visar huruvida en produkt för preoperativ handdesinfektion minskar frisättningen av övergående mikrobiell flora (bakterier,virus,svampar och parasiter)
EN166:20011 (2016/425)
Märkningen verifierar utrustning som utformats och tillverkats för att bäras eller hållas av en person till skydd mot en eller flera risker för hälsa eller säkerhet
Ce-märkt 
Märkningen visar på att produkten uppfyller de nödvändiga kraven vad gäller bland annat miljö, hälsa och säkerhet
EN374
Märkningen visar handskens skydd mot kemikalier och mikroorganismer
EN455
Märkningen verifierar provningsmetoder av engångshandskar
EN 11137-2
Fastställande av steriliseringsdos
EN 11137-1
Märkningen verifierar rutinkontroll av steriliseringsprocesser för medicintekniska produkter
EN ISO 21420
Allmänna krav och provningsmetoder på skyddshandsken
NGSP
 
IFCC
Märkningen visar studier som utvärderar effekten av laboratorietester 
ISO 2859
Märkningen specificerar ett system för provtagning för inspektion av attribut indexerade med begränsande kvalitet (LQ)
EN 1041:2008+A1:2013
Upphävd. Ersätts av SS-EN ISO 20417:2021
ISO 16604:2004
Märkningen visar bestämning av motståndskraften hos skyddskläders material mot kontakt med blod och kroppsvätskor
Cat. I 
 
1935/2004/EU
Märkningen visar material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel
EN 421
Upphävd. Ersätts av SS-EN 421:2010
EN 1149-2
Mäkningen visar provningsmetod för mätning av elektrisk resistans genom ett material
B-pil
 
PN-EN 149+A1:2010
Standard verifierar kontroll av filtrering av halvmasker mot partiklar
EU-blomman
EU:s gemensamma miljömärke
EN 149:2001+A1:2009
Standard verifierar kontroll av filtrering av halvmasker mot partiklar
FSC
Märkningen uppmuntrar till miljöanpassat, samhällsnyttigt och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar, genom sitt certifieringssystem FSC
BS EN ISO 13485:2016
Krav för kvalitetsledningssystem
C-pil
 
BS EN ISO 14791:2019
Märkningen visar tillämpning av ett system för riskhantering för medicintekniska produkter
PEFC
Märkningen visar miljövänlig råvara från ett hållbart skogsbruk
BS EN ISO 15223-1:2016
Upphävd. Ersätts av SS-EN ISO 15223-1:2021
A-pil
 
BS EN ISO 13641:2002
Märkningen verifierar eliminering eller reduktion av infektionsrisk relaterad till in vitro-diagnostiska medicintekniska produkter
BS EN ISO 18113-1:2011
Information som ska tillhandahållas av tillverkaren (märkning) - Del 1: Termer, definitioner och allmänna krav (ISO 18113-1:2009)
EU Ecolabel
Miljömärkning. Europas motsvarighet till Svanen
BS EN ISO 18113-2:2011
Information som ska tillhandahållas av tillverkaren (märkning) - Del 2: In vitro-diagnostiska reagens för professionell användning 
B-plus
 
BS EN ISO 18113-3:2011
Information som ska tillhandahållas av tillverkaren (märkning) - Del 3: In vitro-diagnostiska instrument för professionell användning
Svanen
Miljömärkning
BS EN ISO 13612:2002
Märkningen visar utvärdering av prestanda för in vitro-diagnostiska medicintekniska produkter
UTZ
Märkningen visar att produkterna har producerats på ett hållbart sätt
KRAV
Märkningen visar att en vara är ekologiskt producerad och bidrar till biologisk mångfald, minskad klimatpåverkan, god djurvälfärd, skydd för miljö och hälsa samt till bättre arbetsvillkor
BS EN 62366-1:2015
Medicinsk utrustning - Del 1: Tillämpning av användbarhetsteknik på medicinsk utrustning
BS EN 23640:2015
Märkningen visar stabilitetsutvärdering av in vitro
Blå Ängel
 
ISO 13485:2016
Krav för kvalitetsledningssystem
A-plus
 
Rainforest Alliance
Certifiering av jordbruk och hållbara försörjningsmöjligheter
EN ISO 14971:2012
Upphävd. Ersätts av SS-EN ISO 14971:2020, SS-EN ISO 14971:2020
Fairtrade
Märkningen visar på att produkten är producerad med respekt för mänskliga rättigheter
EN ISO 18113-4:2011
Information som ska tillhandahållas av tillverkaren (märkning) - Del 4: In vitro-diagnostiska reagens för självtestning (ISO 18113-4:2009)
Bra Miljöval
Naturskyddsföreningens miljömärkning
ISO 15223-1:2016
Upphävd. Ersätts av SS-EN ISO 15223-1:2021
EN 62366-1:2015
Märkningen visar tillämpning av användbarhetsteknik på medicinsk utrustning
EN 13612:2002
Märkningen visar utvärdering av prestanda för in vitro-diagnostiska medicintekniska produkter
EN ISO 23640:2015
Märkningen visar stabilitetsutvärdering av in vitro
EN 23640-2015
Märkningen visar stabilitetsutvärdering av in vitro
EN 13640:2002
Upphävd. Ersätts av SS-EN ISO 23640:2011
EN 980:2016
Upphävd. Ersätts av SS-EN 980
EN 13641:2002
Märkningen verifierar eliminering eller reduktion av infektionsrisk relaterad till in vitro-diagnostiska medicintekniska produkter
EN ISO 14971:2019
Märkningen visar riskhantering för medicinsk utrustning
EN ISO 18113-1 2011
Information som ska tillhandahållas av tillverkaren (märkning) - Del 1: Termer, definitioner och allmänna krav (ISO 18113-1:2009)
EN ISO 18113-4 2011
Information som ska tillhandahållas av tillverkaren (märkning) - Del 4: In vitro-diagnostiska reagens för självtestning (ISO 18113-4:2009)
(EG) 2015/830
EU-förordning av godkännande och begränsning av kemikalier
ISO 3679
Märkningen visar bestämning av temperatur för flamma/ingen-flamma och flampunkt
EN 1276
Upphävd. Ersätts av SS-EN 1276:2009
EN1650
Märkningen verifierar kvantitativt suspensionsprov för utvärdering av den fungicida verkan hos kemiska desinfektionsmedel och antiseptiska medel för användning i livsmedels-, industri-, hem- och institutionsmiljöer
EN 14348
Märkningen verifierar kvantitativt suspensionstest för utvärdering av den mykobaktericida effekten av kemiska desinfektionsmedel för instrument inom hälso och sjukvården
EN13727
Märkningen verifierar kvantitativt suspensionsprov för utvärdering av den antibakteriella effekten inom hälso och sjukvården
EN13697
Upphävd. Ersätts av SS-EN 13697:2015
SS- EN14561
Märkningen verifierar kvantitativt carriertest för utvärdering av den baktericida effekten av kemiska desinfektionsmedel för instrument inom hälso och sjukvården
EN14562
Märkningen verifierar kvantitativt carriertest för utvärdering av den fungicida eller jästavdödande effekten av kemiska desinfektionsmedel för instrument inom hälso och sjukvården
Rota H1N1
 
EN 1500:2013
Märkningen visar huruvida en produkt för hygieniskt handdesinfektion minskar frisättningen av övergående mikrobiell flora (bakterier,virus,svampar och parasiter)
EN13624
Upphävd. Ersätts av SS-EN 13624:2021
MDD 93/42/EEC
Rådets direktiv 93/42/EEG av den 14 juni 1993 om medicintekniska produkter
EN ISO 13485:2016
Medicintekniska produkter - Ledningssystem för kvalitet - Krav för regulatoriska ändamål (ISO 13485:2016)
EN 374
Märkningen visar handskens skydd mot kemikalier och mikroorganismer
EN 1186
Provningsmetoder för total migration till vattenbaserade livsmedelssimulatorer från plaster som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel
EN 455
Märkningen verifierar provningsmetoder av engångshandskar
EN 374:2016
Definierar kraven och anger märkning för handskar som testats enligt de olika delarna i EN 374. Skyddshandskens skydd på kemikalier och mikroorganismer
EN 420:2003 + A1:2009
Upphävd. Ersätts av SS-EN ISO 21420:2020
CE Cat.III
 
SS-EN 14683:2019+AC:2019
Krav och provningsmetoder av munskydd
ISO 90001:2015
Certifiering av kvalitetsledningssystem
ISO 14971:2019
Märkningen visar riskhantering för medicinsk utrustning
ISO 10993-1:2018
Märkningen visar bedömningen av den medicintekniska produktens biologiska säkerhet
ENISO 10993-5:2009
Märkningen visar prövning för cytotoxicitet in vitro
ENISO 10993-10:2013
Märkningen verifierar kontroll av potential att framkalla irritation och hudsensibilisering
EN 14683:2019+AC
Krav och provningsmetoder av munskydd
EN 1041:2008
Upphävd. Ersätts av SS-EN ISO 20417:2021
EN 15223-1:2016
Upphävd. Ersätts av SS-EN ISO 15223-1:20217
EN 1041
Upphävd. Ersätts av SS-EN 1041:2008+A1:2013
EN 62366
Upphävd. Ersätts av SS-EN 62366-1
EN ISO 9001
Certifiering av kvalitetsledningssystem
EN ISO 13485
Krav för kvalitetsledningssystem
ISO 15223-2
Märkning visar framtagning, urval och validering av symboler för inkludering i ISO 15223-1
ISO 14001
Miljöcertifiering
ASTM D6319
Upphävd. Ersätts av ASTM D6319
EN 455-1:2000
Krav samt provning av hålförekomst av engångshandskar
EN 455-2:2015
Krav på och provning av fysikaliska egenskaper av engångshandskar
EN 455-3:2015
Krav och provningsmetoder för biologisk utvärdering av engångshandskar
EN 455-4:2009
Krav och provningsmetoder för lagringsegenskaper av engångshandskar
EN ISO 21420:2020
Allmänna krav och provningsmetoder på skyddshandsken
EN 374-1:2016+A1:2018
Definierar kraven och anger märkning för handskar som testats enligt de olika delarna i EN 374. Skyddshandskens skydd på kemikalier och mikroorganismer
EN 374-4:2019
Märkningen visar handskens motstånd mot degradation av kemikalier
EN 374-5:2016
Märkningen visar handskens skydd mot virus, bakterier och svamp/mögel.
EN 374-1:2016
Definierar kraven och anger märkning för handskar som testats enligt de olika delarna i EN 374. Skyddshandskens skydd på kemikalier och mikroorganismer
EN 374-2:2014
Upphävd. Ersätts av SS-EN ISO 374-2:2019
EN 16523-1:2015
Upphävd. Ersätts av SS-EN 16523-1:2015+A1:2018
EN 374-4:2013
Upphävd. Ersätts av SS-EN ISO 374-4:2019
EN 455-2:2009+A2:2013
Upphävd. Ersätts av SS-EN 455-2:2015
EN 455-3:2006
Upphävd. Ersätts av SS-EN 455-3:2015
EN ISO 374-1:2016
Definierar kraven och anger märkning för handskar som testats enligt de olika delarna i EN 374. Skyddshandskens skydd på kemikalier och mikroorganismer
EN ISO 374-5:2016
Märkningen visar handskens skydd mot virus, bakterier och svamp/mögel.
EN 166:2001
Märkningen beskriver de allmänna kraven för personliga ögonskydd
EN 13795
Krav och testmetoder på draperingsmaterial och operationsrockar
EN 13485
Krav för kvalitetsledningssystem
EN 556-1
Krav för medicintekniska produkter steriliserade i sluten förpackning
EN ISO 11737-1
Skattning av antalet mikroorganismer på produkter
EN ISO 11737-2
Märkningen visar steriliseringstest för att definiera, validera och upprätthålla en steriliseringsprocess
EN ISO 11135-1
Krav på utveckling, validering och rutinkontroll av steriliseringsprocesser för medicintekniska produkter
EN ISO 11138-2
Märkningen verifierar kontroll av etylenoxidsterilisering
EN ISO 15223-1
Standarden omfattar applicerbara symboler som används inom ett brett spektrum av medicintekniska produkter som marknadsförs globalt och därför måste uppfylla olika regelverkskrav i olika länder
EN ISO 14971
Produkt uppfyller det medicintekniska regelverkets krav på riskhantering.
EN ISO 10993-1
Märkningen verifierar säker medicinteknisk produkt
EN ISO 10993-5
Märkningen verifierar på tillåtna rester från sterilisering med etylenoxid
EN ISO 10993-7
Märkningen verifierar på tillåtna rester från sterilisering med etylenoxid
EN ISO 10993-10
Märkningen visar kontroll på produktens potential att framkalla irritation och hudsensibilisering
EN ISO 374-1 (Type C)
Definierar kraven och anger märkning för handskar som testats enligt de olika delarna i EN 374. Genombrottstid 10 min med minst en testkemikalie
EN 16523-1
Märkningen visar motståndskraften av potentiellt farliga flytande kemikalier under villkor av kontinuerlig kontakt
EN 420
Upphävd. Ersätts av SS-EN ISO 21420:2020
SS-EN 1276:2019
Kemiska desinfektionsmedel och antiseptiska medel - Kvantitativt suspensionsprov för utvärdering av den baktericida verkan hos kemiska desinfektionsmedel och antiseptiska medel för användning i livsmedels-, industri-, hem- och institutionsmiljöer.
SS-EN 1500:2013
Kemiska desinfektionsmedel och antiseptiska medel - Hygienisk handdesinfektion - Provningsmetod och krav (fas 2/steg 2)
2016/425
Märkningen verifierar utrustning som utformats och tillverkats för att bäras eller hållas av en person till skydd mot en eller flera risker för hälsa eller säkerhet
SS-EN 1149-1:2006
Skyddskläder - Elektrostatiska egenskaper - Del 1: Ytresistivitet (Provningsmetoder och fordringar)
ASTM F1671
Standard testmetod för resistens hos material som används i skyddskläder mot penetrering av blodburna patogener med användning av Phi-X174 
SS-EN 1499:2013
Kemiska desinfektionsmedel och antiseptiska medel - Hygienisk handtvätt - Provningsmetod och krav (Fas 2/steg 2)
SS-EN ISO 20417:2021
Medicintekniska produkter - Krav som ska tillhandahållas av tillverkaren
SS-EN 421:2010
Skyddshandskar mot joniserande strålning och radioaktiv kontamination
SS-EN ISO 15223-1:2021
Medicintekniska produkter - Symboler att användas vid märkning av produkt och information till användare - Del 1: Allmänna krav (ISO 15223-1:2021)
SS-EN ISO 14971:2020
Medicintekniska produkter - Tillämpning av ett system för riskhantering för medicintekniska produkter
SS-EN ISO 23640:2015
Laboratoriemedicin - Stabilitetsutvärdering av in vitro-diagnostisk reagens (ISO 23640:2011)
SS-EN 13697:2015+A1:2019
Kemiska desinfektions- och antiseptiska medel - Kvantitativ provning för utvärdering av baktericid och/eller fungicid effekt av kemiska desinfektionsmedel på ej porösa ytor inom livsmedels-, industri-, hushålls- och institutionsområden
SS-EN 13624:2021
Kemiska desinfektionsmedel och antiseptiska medel - Kvantitativt suspensionsprov för utvärdering av den fungicida eller jästavdödande effekten inom hälso- och sjukvården - Provningsmetod och krav
SS-EN ISO 21420:2020
Skyddshandskar - Allmänna krav och provningsmetoder (ISO 21420:2020)
SS-EN 62366-1
Medicintekniska produkter - Del 1: Tillämpning av metoder för att säkerställa medicintekniska produkters användarvänlighet
SS-EN ISO 374-2:2019
Medicintekniska produkter - Del 1: TSkyddshandskar mot kemikalier och mikroorganismer - Del 2: Bestämning av penetrationsmotstånd (ISO 374-2:2019
SS-EN 16523-1:2015+A1:2018
Bestämning av materials motstånd mot permeation av kemikalier - Del 1: Permeation av flytande kemikalier vid kontinuerlig kontakt)llämpning av metoder för att säkerställa medicintekniska produkters användarvänlighet
SS-EN ISO 21420:2020
Skyddshandskar - Allmänna krav och provningsmetoder (ISO 21420:2020)